Frakt og Levering

Kjøper belastes for frakt mellom selgers og kjøpers leveringssted med mindre annet er spesifikt avtalt. Selgeren dekker transportforsikringen til leveringsadressen i Norge. Standard leveringstid er avtalt, med unntak for forsinkelser utenfor partenes kontroll. Teknisk installasjon utføres av selgeren eller en autorisert representant til avtalt pris.

Tidsfrister og Ansvar

Selgeren forplikter seg til å levere det bestilte utstyret innen avtalt tid, med mindre forsinkelser skyldes forhold utenfor partenes kontroll. Kjøperen må følge selgerens instruksjoner. Feil som oppstår grunnet manglende etterlevelse av disse instruksjonene er kjøperens ansvar.

Feil og Ansvar

Garanti på utstyr er 12 måneder. Selgeren er fritatt for krav om tapt omsetning som følge av feil på utstyret. Feil skal meldes til selgeren umiddelbart, og selgeren skal innen rimelig tid rette feilen.

Begrenset Ansvar

Selgeren har ikke ansvar for feil eller mangler ved tredjeparts leveranser. Tap som følge av tredjeparts leveranser kan ikke stilles til selgerens ansvar.

Prisjustering og Teknisk Installasjon

Prisene kan justeres i tråd med konsumindeksen 1 gang pr år uten varsel. Ved ekstraordinære prisendringer utover årlig justering, skal kjøperen varsles min 1. måned før endring.

Vedlikeholdsavtaler og Endringer

Selgers forpliktelser bortfaller hvis utstyret flyttes eller vesentlige endringer gjøres uten forhåndsgodkjennelse.

Betaling og forsinkelser

Betaling skal skje uten oppfordring innen 14 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper morarente på 24% p.a.

Delvis Levering og Kundens Stilling

Delvis levering påvirker ikke fakturering og betaling for brukbare varer. Selgeren har rett til å heve avtalen hvis kunden ikke stiller tilstrekkelig sikkerhet ved økonomisk usikkerhet.

Eiendomsrett og Force Majeure

Selgeren beholder eiendomsretten til varene inntil full betaling. Force majeure omstendigheter, som arbeidskonflikter, krig, valutarestriksjoner, osv., fritar partene fra sine forpliktelser. Varsling er påkrevd ved påberopelse av slike omstendigheter.

Support

Support er tilgjengelig fra 08:00-16:00 på hverdager. Vakttelefon for driftskritiske hendelser er tilgjengelig fra 16:00-22:00 på hverdager, 10:00-22:00 på lørdager, og 12:00-22:00 på søndager/helligdager. Feil og mangler som skyldes kunde, tredjeparts leveranser og bruk av vakttelefonen dekkes av kunde. Feil og mangler som skyldes programvarefeil, dekkes av selgeren. Betalt support mellom 08:00-16:00 faktureres etter enhver tid gjeldende standard timesats (pr. 1.10.23 kr 970,- pr time). Betalt support til vakttelefon kveld/helg faktureres med 50% tillegg til standardsats.